چالشها و مشکلات فرا راه صادرات جلغوزه افغانستان

صادرکنندگان جلغوزه افغانستان در هماهنگی نزدیک با اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه، 22 حوت 1396 طی کنفرانسی که در آن جلالتمآب رئیس اجرائیه، هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تعدادی از نمایندگان سفارت خانه های مقیم کابل، بانکها و اعضای سکتور خصوصی حضور داشتند، پیرامون اهمیت صادرات جلغوزه، چالشهای موجود، پروسس و بسته بندی آن به رسانه های کشور معلومات ارائه نمودند.

دریافت فایل