اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دارای شخصیت حکمی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی جامعه تجاری افغانستان میباشد که در  همکاری با وزارت تجارت و سایر ارگان های ذیربط فعالیت داشته و در جهت رشد و انکشاف اقتصادی سکتور خصوصی در سطح ملی و بین المللی تلاش می نماید تا فعالیت های تجارتی، صنعتی، خدماتی به شمول صنایع دستی، شرکت ها، اتحادیه ها، کوپراتیف ها و متشبثین سکتور خصوصی را در سطح کشور انسجام و هماهنگ نماید.

مزایای عضویت :
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خدمات مختلف را نظر به نوع عضویت به اعضای خود ارائه می نماید و در آینده مصمم است تا خدمات بیشتری را نیز به اعضای خویش ارائه نماید.

کتگوری اول (عضویت عادی)

این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت عادی است که سالانه فیس آن 2000 افغانی می باشد و خدمات آتی برای شان ارائه می شود:
1. حق اشتراک و رای دهی این گروه از اعضا در مجمع عمومی اتاق تجارت و سرمایه گزاری افغانستان;
2. ملاقات این گروه از اعضا  با  کمیته اجرائیه اتاق جهت بررسی مشکلات و نیاز های شان;
3. برگزاری مجالس تجارتی و اجتماعی برای این گروه از اعضاء جهت حل مشکلات شان;
4. برگزاری کورس های آموزشی لازم و رهنمایی  شرکت های جدید التاسیس به سیستم تجارتی مدرن;
5. ارائه 5 فیصد تخفیف در ترتیب پلان تجارت، پروپوزل، قرارداد وغیره اسناد تخنیکی تجارتی;
6. هرگاه عضوعادی اتاق از قشر اناث باشد امتیازات عضویت نقره ئی برایشان ارائه میگردد;
7. صدور کارت عضویت عادی به این گروه از اعضای اتاق.

کتگوری دوم (عضویت نقره یی)

این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت نقره یی است که سالانه فیس آن 10000 افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی) ارائه می گردد، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:
8. مدافعه از اعضاء از طریق صدور مکاتیب به ادارات دولتی و نهاد های ذیربط به منظور حل مشکلات شان;
9. راهنمایی و مشاوره توسط کمیته های کاری و دیپارتمنت های  مختلفۀ اتاق  تجارت و صنایع افغانستان;
10. تکثیر معلومات شرکت های خارجی که خواهان سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های مختلط در افغانستان هستند;
11. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارتخانه ها  (سال دو مرتبه);
12. صدور سفارشنامه ها ازعضویت متقاضی غرض تصریح پروسۀ طی مراحل تجارتی و تصدیق از اسناد تجارتی شان;
13. درج معلومات شرکت عضو در دایرکتوری اتاق بصورت طبقه‌بندی شده و الفبائی;
14. ارائه 15فیصد تخفیف در ترتیب و ساخت پلان تجارت، پروپوزل، قرارداد وغیره اسناد تخنیکی تجارتی;
15. ارائه 15 فیصد تخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضا. در مجله  ماهوار اتاق تجارت و صنایع افغانستان;
16. ارائه 15 فیصد تخفیف در به دسترس قرار دادن سالون کنفرانس ها و تریننگ سنتر اتاق به این گروه از اعضاء;
17. صدور کارت (C) وسایط نقلیه اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای این گروه از اعضاء;
18. صدور کارت عضویت نقره یی به این گروه از اعضای اتاق;
19. دسترسی این گروه از اعضا به منابع پولی و قرضه با تخفیف تکتانه (ربح) و شرایط سهل از طریق بانک های خصوصی و مراجع قرضه دهنده;
20. نشر معلومات(پروفایل) این گروه از اعضا در فارمت ترتیب شده دیپارتمنت روابط اعضاء در ویب سایت اتاق;
21. هرگاه عضونقره ئی اتاق از قشر اناث باشد امتیازات عضویت طلائی برایشان ارائه میگردد.

کتگوری سوم (عضویت طلایی)

این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت طلایی است که سالانه فیس آن 25000 افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی) و کتگوری دوم (عضویت نقره یی) ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:  
22. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء غرض اخذ ویزه های تجارتی به سفارت خانه ها؛
23. زمینه سازی اشتراک این گروه از اعضاء به کنفرانس ها و نمایشگاه های تجارتی که توسط اتاق  سازماندهی می گردد؛
24. معرفی این گروه از اعضاء به کنفرانس ها، سیمینارها، سمپوزیم ها و نمایشگاه های تجارتی که توسط نهاد های ذیربط ملی و بین المللی سازماندهی میگردد؛
25. تکثیر معلومات داوطلبی ها برای این گروه از اعضا از طریق ایمیل و دسترسی آنها به اوراق داوطلبی ها و مزایده ها ازطریق ویب سایت www.kabul-tenders.org باداشتن اسم کاربری (Username) و اسم رمز (Password)؛
26. دسترسی این گروه از اعضاء به معلومات تجارتی، سرمایه گذاری و صنعتی؛
27. ارسال سافت  خبرنامه ماهوار اتاق به صورت متواتر به این گروه از اعضا از طریق ایمیل ؛
28. معرفی و سفارش کتبی این گروه از اعضاء به بانک های دولتی و شخصی، مراجع قرضه دهنده و سایر شرکت های مالی برای اخذ قرضه؛
29. ارائه 25 فیصد تخفیف در ترتیب پلان تجارتی، پروپوزل، قرارداد وغیره اسناد تخنیکی تجارتی؛
30. ارائه 25 فیصد تخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضا در مجله  ماهوار اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛
31. ارائه 25 فیصد تخفیف در به دسترس قرار دادن سالون کنفرانس ها و تریننگ سنتر اتاق به این گروه از اعضا؛
32. صدور کارت (B) وسایط نقلیه اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای این گروه از اعضاء؛
33. ارائه خدمات حقوقی، میانجی گری و حکمیت  برای این گروه از اعضاء؛
34. تدویر برنامه ها وگردهمایی های ویژه به منظور تامین ارتباطات تجارتی و آشنایی بهتر این گروه از اعضا با نمایندگان جامعۀ جهانی، اعضای عالیرتبۀ دولتی و فعالین سکتور خصوصی؛
35. هرگاه عضوطلائی اتاق از قشر اناث باشد امتیازات عضویت پلاتنیوم برایشان ارائه میگردد؛
36. صدور کارت عضویت طلایی برای این گروه از اعضای اتاق.

کتگوری چهارم (عضویت پلاتینیوم)

این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت پلاتینیوم است که سالانه فیس آن 50000 افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی)، کتگوری دوم (عضویت نقره یی) و کتگوری سوم (عضویت طلایی) ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:
37. فراهم نمودن زمینه عقد قرار داد های مشترک  این گروه از اعضا با شرکت های داخلی و خارجی؛
38. ارسال مجله ماهوار اتاق به دفاتر این گروه از اعضا به صورت متواتر؛
39. ارائه 50 فیصد تخفیف در ترتیب پلان تجارتی، پروپوزل، قرارداد  وغیره اسناد تخنیکی تجارتی؛
40. ارائه 50 فیصد تخفیف در نشر اعلانات تجارتی این گروه از اعضاء در مجله  ماهوار اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛
41. ارائه 50 فیصد تخفیف در به دسترس قراردادن سالون کنفرانس ها و تریننگ سنتر اتاق  به این گروه از اعضا؛
42. برگزاری مجالس تجارتی رسمی با هیئت های خارجی و ملاقات های یک به یک این گروه از اعضا با آنها؛
43. لینک نمودن ویب سایت شرکت این گروه از اعضاء به ویب سایت اتاق و ارائه خدمات بازاریابی از طریق ویب سایت اتاق با گذاشتن لوگو (Logo) و معلومات شرکت شان به صفحۀ ویب سایت اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛
44. صدور کارت (A) وسایط نقلیۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای این گروه از اعضاء؛
45. صدور کارت مخصوص یا (VIP) برای این کتگوری از اعضای اتاق در مجالس خاص و در سایر کنفرا نس های اتاق؛
46. اشتراک این گروه از اعضا در مجالس خاص اتاق با رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان  و معاونین شان؛
47. صدور کارت عضویت پلاتینیوم به این کتگوری از اعضای اتاق.

کتگوری پنجم (عضویت VIP)

این کتگوری از اعضای اتاق دارندۀ کارت عضویت مخصوص یا (VIP) است که سالانه فیس آن 250،000 افغانی می باشد و علاوه بر خدماتیکه برای کتگوری اول (عضویت عادی)، کتگوری دوم (عضویت نقره یی)، کتگوری سوم (عضویت طلایی) و کتگوری چهارم (عضویت پلاتینیوم) ارائه می گردند، خدمات آتی نیز برای شان پیشکش می شود:         
48. حق اشتراک در جلسات ربعوار با رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛
49. سازماندهی جلسات و ملاقات های خاص این کتگوری از اعضای اتاق با اعضای کابینه، روسای مستقل ارگان های دولتی و غیر دولتی جهت رفع مشکلات شان؛
50. فراهم نمودن زمینۀ ملاقات های خاص این کتگوری از اعضاء در محدودۀ امکانات و صلاحیت های اتاق با مقامات بلند پایۀ جامعه جهانی و دونر ها؛
51. حق اشتراک در سفر های مهم اقتصادی  با رئیس جمهور و معاونین آن به خارج از کشور در محدودۀ امکانات و صلاحیت های اتاق؛
52. سال یک مرتبه مصاحبۀ اختصاصی با  اعضای این کتگوری و نشر آن در مجلۀ اقتصاد بازار به ترتیب تاریخ اخذ عضویت شان در اتاق؛
53. نشر لوگوی یکی از کمپنی های این کتگوری از اعضای اتاق در وسط مجلۀ اقتصاد بازار به صورت متواتر الی ختم عضویت شان؛
54. نشر متداوم لوگو یکی از کمپنی های این کتگوری از اعضای اتاق طی یک صفحۀ اختصاصی در ویب سایت اتاق الی ختم میعاد عضویت شان؛
55. ریزرف نمودن جایگاه مناسب برای این کتگوری از اعضاء در کنفرانس ها، سیمینار ها و سایر پروگرام هائیکه از طرف اتاق برگزار می گردد؛
56. صدور کارت عضویت مخصوص یا VIP به این گروه از اعضای اتاق.