تماس باما

پست نام ایمیل شماره تماس
آمر روابط عامه جان آقا نوید pr.director@acci.org.af 0700297718
سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی roshan.asadi@acci.org.af 0700296771
آمر روابط بین‌الملل امید غفورزی ir.director@acci.org.af 0778686953
آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری میرزمان پوپل mirzaman.popal@acci.org.af 0700222827
آمر روابط اعضا خواجه شاه درویش khwajashah.darwish@acci.org.af 0700289787
آمر منابع بشری نجیب اله فضلی hr.director@acci.org.af 0792235154
آمر مالی محمد بهیر کتوازی financedirector@acci.org.af 0729982929
آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی توکل خرم grls@acci.org.af 0707079910