تماس باما

پست نام ایمیل شماره تماس
رئیس روابط عامه امین بابک pr.director@acci.org.af 0790666610
سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی roshan.asadi@acci.org.af 0700296771
آمر روابط بین‌الملل امید غفورزی ir.director@acci.org.af 0778686953
سرپرست انکشاف صادرات و سرمایه گذاری گل احمد حاجی زاده   0778787110
آمر روابط اعضا خواجه شاه درویش khwajashah.darwish@acci.org.af 0700289787
آمر منابع بشری نجیب الله فضلی hr.director@acci.org.af 0792235154
آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی محمد علی موحدی mohammad.ali@acci.org.af 0796591688