نشست مشورتی پالیسی ملی کیفیت در کابل برگزار شد

وزارت تجارت و صنعت، مشترکاً با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره ملی ستندرد (انسا) به همکاري تخنیکی مرکز مسوده پالیسی ملی کیفیت را آماده نموده اند. (AAT) در تحت پروژه توسعه تجارت افغانستان (ITC) تجارت بین المللی مسودة این پالیسی طی (نشست مشورتی با سکتور خصوصی، جهت غنی سازي و به منظور معرفی و بحث روي ابعاد مختلف پالیسی متذکره) با حضورداشت مقامات عالیرتبه حکومت و هیئت رهبري اتاق و همچنان اشتراك دها تن از تاجران و اعضاي سکتور خصوصی، در هوتل سدار کابل، معرفی و به بحث گرفته شد.