کنفرانس ارزیابی چالش ها و فرصت ها در سکتور صادرات افغانستان، برگزار گردید

تاق تجارت و صنایع افغانستان  و پروگرام حوزوی انکشاف زراعتی – شرق (RADP-E) به همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان (USAID) مشترکاً (کنفرانس ارزیابی چالش ها و فرصت ها در سکتور صادرات افغانستان) را برگزار نمودند.

دریافت فایل