شماره دهم جدی - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات رئيس هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان با نمايندگان سازمان بين المللی کار (ILO)
- اشتراک رئيس هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری در جلسه کميته قوانين کابينه به رياست معاون دوم رياست جمهوری و رئيس اين کميته
- ديدار وزير صنعت و تجارت و رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان از نمايشگاه بين المللی توسعه و پيشرفت تجارت