شماره نهم قوس - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- اعتراض سکتور خصوصی در رابطه به قرارداد اداره ملی نورم و استندرد با شرکت TCRC در قسمت پروژه سنجش كيفيت نفت و گاز مايع در بنادر کشور
- نمايشگاه توليدات داخلی در شهر هرات توسط وزير صنعت و تجارت و رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان افتتاح شد
- استقبال گرم شهروندان هرات از سفر رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان به اين ولايت