شماره هشتم عقرب - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- برگزاری دهمين نشست تجارتی آسيای ميانه با اشتراک رييس هيات عامل اتاق تجارت وسرمايه گذاری افغانستان برای اتصال و بهبود روند داد و ستد تجارتی!
- هفتمين جلسه ی کميته ی هماهنگی موافقت نامه ترانزيت تجارت افغانستان – پاکستان با اشتراک اعضای اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان در کابل برگزارشد
- ديدار و ملاقات محترم سيد زمان هاشمی رييس هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان با رهبری اتاق ولايت هرات