مساعدت 100 بالون اکسیجن برای بار دوم از سوی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به شفاخانه کووید 19 کندز

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس بنیاد حاجی گل آغا پروانی و محترم کمال نبی زاده رئیس بنیاد خیریه نبی‌زاده، به خاطر همدردی با بیمارانی شفاخانه های کووید 19کشور؛ برای باردوم به تعداد 100 بالون اکسیجن خریداری شده از کشور ازبیکستان را به ولایت کندز انتقال دادند تا بصورت رایگان در اختیار مریضان کووید 19 این ولایت قرار گیرند.
 
مقام رهبری ولایت و ریاست صحت عامه کندز از این کمک های به موقع اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترمان خیرالدین مایل احمدی و کمال نبی زاده ابراز سپاس و قدردانی نمودند و آنرا در وضعیت که نیازمندی شدید مریضان کووید 19 به اکسیجن محسوس بوده، مهم و ارزشمند دانستند.