مساعدت های جامعه تجاری بلخ

به سلسله کمک ها و مساعدت های جامعه تجاری بلخ اینبار بنیاد خیریه الحاج گل آغا پروانی توسط الحاج خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گزاری افغانستان و رییس عمومی بشیر نوید گروپ برای یک هزار معلمین معارف بلخ مواد اولیه مساعدت نمود.
 
در برنامه توزیع این کمک ها که معاون ولایت بلخ، رییس شورای ولایتی بلخ، رییس اتاق تجارت و سرمایه گزاری بلخ، رییس معارف و رییسه امور زنان بلخ حضور داشتند برای یک هزار معلمین معارف مواد اولیه توزیع گردید.
 
هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ از احساس نیک و بشردوستانه محترم الحاج خیرالدین مایل که همیشه در شرایط حساس نیازمندان را مساعد نموده اظهار سپاس و قدردانی نموده و از جامعه تجاری بلخ می خواهد تا در این شرایط حساس و ناگوار اقتصادی برای خانواده های بی بضاعت کمک و مساعدت نمایند.