گرد همایی اعتراض آمیز جامعه تجاری و اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ از بهر مسدود بودن شاهراه کابل - بلخ به روی اموال تجارتی

در گردهمایی اعتراض آمیزی که امروز در شهر مزار شریف به منظور مسدود بودن شاهراه کابل - بلخ و حیرتان به روی اموال بازرگانان به رهبری محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اشتراک محترمان غلام محمد ابراهیم‌زاده معاون اتاق بلخ، فیروز صدری رییس کمیته‌ی مواد نفتی اتاق بلخ، عبدالمومن ضیایی رییس اتحادیه مواد نفتی حیرتان، محمد یاسین اکبری رییس اتاق صنعت و معادن، حاجی میروس احمدی رییس اتاق اصناف، عبدالشکور از بخش سکتور مرغداری و شماری دیگر از تاجران این ولایت برگزار شده بود، اشتراک کنندگان طی سخنرانی های خود اعتراض شان را به خاطر ادامه ی این وضعیت بیان کردند.
 
سخنرانان در این گردهمایی اعتراض آمیز، گفتند که هزاران تانکر مواد نفتی، واگون های اموال تجارتی که مشمول میوه های تازه، خشک و دیگراموال بازرگانی می شوند در این مسیرها متوقف مانده اند، که حکومت برای بازگشایی آن و حل مشکلات بازرگانان کوتاه آمده و در 18 روز گذشته هیچ گونه اقدامی نکرده است.
 
محترم خیرالدین مایل احمدی، ضمن یادآوری و اظهار تأسف از خسارات وارده به تاجران در بندر اسلام قلعه‌ی هرات، از احتمال و تکرار همچو فاجعه در بندر حیرتان نگرانی خویش را ابراز کرد. وی افزود که بسیاری از اموال تجارتی بازرگانان از قبیل میوه های تازه و سزیجات فاسد شده ودیگر قابل استفاده نمی باشند و خواهان بازگشایی هر چه عاجل این شاهراه ها و رفع مشکلات تاجران گردید.
 
این بازرگانان و معترضان حکومت را در باز کردن این مسیر ها به روی اموال تجارتی شان ناتوان دانسته و هشدار دادند که اگر تا شش ساعت دیگر مسیر شاهراه بلخ - کابل و حیرتان به روی کالاهای تجارتی شان باز نشود، خود دست به کار شده وعواقب بعدی آن به دوش حکومت خواهد بود.