کمک 56500 دالری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به آسیب دیدگان زلزله در ترکیه!

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران با همکاری اداره محلی این ولایت، طی محفلی ختم قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح جان باختگان زلزله اخیر در کشور ترکیه، مساعدت و همدردی خود را به مجروحان و بازماندگان این حادثه المناک اعلام نمودند.

در این محفل، محترم محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات، ضمن غم شریکی با ملت ترکیه و اعلام هرگونه همکاری برای بازماندگان این حادثه المناک بیان داشت که دولت و ملت ترکیه در سخت ترین روز های مردم افغانستان در کنار شان بودند و برای رشد تعلیم و تربیه، تلاش ها برای حفظ میراث های فرهنگی کشور عزیز مان و سایر مساعدت های بشری خود را به ملت و دولت افغانستان دریغ نورزیده اند. اکنون با روبرو شدن به این حادثه بزرگ دولت و ملت افغانستان در کنار مردم این کشور خواهند ایستاد و خودشان را در این غم بزرگ آنان شریک میدانند.

آقای قاضی زاده، افزود: هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات وظیفه ایمانی خود میداند طوری که همواره در سختی ها و خوشی ها کنار ملت های مسلمان بوده و این بار نیز هرچند ناچیز ولی مبلغ 56500 دالر آمریکایی را برای مردم خوب ترکیه از سوی اتاق ولایتی هرات مساعدت نموده است.

در این برنامه، محترم شیخ الحدیث نوراحمد اسلام جار والی ولایت هرات، ضمن ابراز غم شریکی با مردم ترکیه، گفت: مردم شریف هرات، تاجران و سرمایه گذاران آن، همواره در روزهای دشواردر کنار ملت ما و سایر ممالک اسلامی ایستاده اند و حمایت کردند، این بار نیز در حادثه بزرگ کنار دولت و ملت شریف ترکیه خواهند بود.

محترم سنان الیخان جنرال قنسول کشور ترکیه در ولایت هرات، با ابراز امتنان از غم شریکی و مساعدت هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت، گفت: ترکیه با مشترکات فرهنگی بسیار نزدیک با ملت افغانستان، این کشور را همواره به عنوان دوست و برادر خود میداند. آقای الیخان همچنان از مساعدت هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات برای بازماندگان و مجروحان این حادثه ابراز قدر دانی نمود.

در پایان این برنامه، با حضور محترم شیخ الحدیث نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات، محترم محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت و محترم مولانا شیراحمد عمار مهاجر نماینده وزارت امور خارجه کشور در هرات، بسته نقدی کمکی اتاق هرات، به محترم سنان الیخان جنرال قنسول کشور ترکیه سپرده شد.