انتقال اولین محموله صادراتی از طریق بندر آقینه به کشور ترکیه

اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی به همکاری نیازی گروپ، روز گذشته برای نخستین بار اموال صادراتی تاجران کشور را توسط وسایط ترانسپورتی و باربری نیازی گروپ از طریق بندر آقینه اندخوی به کشور ترکیه صادر نمود. اموال صادرشده شامل پوست گاو و میوه خشک بوده که با تکمیل روند گمرکی وسایط یادشده از مرز آقینه عبورداده شد.

در محفل ارسال محموله های صادراتی افغانی رئیس و هیات رهبری گمرک آقینه و مسوولان سایر نهادهای دولتی اشتراک نموده و نقش صادرات را در توسعه تجارت و رشد اقتصادی کشور مهم دانستند.

محترم عبدالمجید نیازی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی، در رابطه به بخش های مختلف تجارت به ویژه واردات و صادرات و همچنان چالش های موجود فرا راه تجارت و سرمایه گذاری صحبت نموده و آماده گی خویش را در فراهم آوری تسهیلات کاری برای صادرکنندگان اموال ابراز نموده و وعده هرنوع همکاری را سپرد.

آقای نیاز افزود: اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی افتخار دارد که برای اولین بار شاهد انتقال اموال صادراتی کشور با وسایط و دریوران افغانی از بندرآقینه به جانب کشورترکیه می باشد. وی، از همه دست اندرکاران و مسوولان نهادهای دولتی که در این زمینه همکاری داشته اند، ابراز سپاس و قدردانی نمود.