نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ با هیات اعزامی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا به آن ولایت

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ، محترمان: خیرالدین مایل احمدی، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اسدالله اسدی سرپرست هیات مدیره اتاق ولایت بلخ، احمد شکیب اکبری، آمر اجراییه اتاق ولایت بلخ، اجمل قادری مشاور این اتاق، امام الدین سنایی زاده رییس اتاق صنایع و معدن، مستوفی صاحب ولایت بلخ، جمع کثیر از تاجران محترم ولایت بلخ با هیات اعزامی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا متشکل از مشاور معاونیت اقتصادی، رییس بررسی وزارت محترم مالیه، معاون ریاست عمومی گمرکات، رییس تطبیق قانون وزارت مالیه، دیدار و پیرامون مشکلات سکتور خصوصی صحبت نمودند.
 
محترم خیرالدین مایل احمدی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان از حمایت همیشگی حکومت از سکتور خصوصی و جامعه تجاری اظهار سپاس و امتنان نموده، در رابطه به مشکلات و چالش های تاجران شامل: نگرانی تاجران از بیرون شدن معلومات بانکی و استتمنت ایشان از بانک ها، مشکلات بررسی شرکت ها توسط مستوفیت، طویل بودن طی مراحل اسناد در گمرکات و سایر مشکلات که توسط تاجران به اتاق راجع گردیده بود بطور مفصل معلومات ارایه نمود.
 
محترم اسدالله اسدی، در رابطه به مشکلات طی مراحل اسناد در گمرک این ولایت در خصوص اموال صادراتی، مشکلات بررسی، طی مراحل تجدید جواز شرکت ها و مشکلات عدم مسولیت شرکت های مرتبط صحبت نموده گفت: هر شرکت تجارتی جایگاه حقوقی جداگانه داشته و مشکلات باقیات یک شرکت نباید به شرکت دومی ربط داده شود، همچنان خواهان بازنگری قوانین و طرزالعمل های وزارت محترم مالیه با حفظ منافع ملی گردید. در ادامه تاجران به نوبه خود مشکلات خویش را بازگو نموده و پیرامون حل مشکلات بحث آزاد صورت گرفت.
 
هیات اعزامی پس از استماع و یادداشت مشکلات جهت انتقال به مرکز و رسیده گی به آن، در رابطه به حل مشکلات در گمرک و نرخ دیتابیس معلومات ارایه نموده گفتند: بررسی ها روی مشکلات تخنیکی صورت گرفته و عنقریب تغییراتی جهت رفع مشکلات و فراهم سازی سهولت های بیشتر برای تاجران به میان خواهد آمد.