توزیع مواد خوارکی برای 7000 معلم در شهر مزار شریف از سوی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس عمومی بشیرنوید گروپ با درک وضعیت نامناسب اقتصادی هموطنان عزیز، خصوصاً معلمین کشور که از این ناحیه بیشتر آسیب پذیر بوده اند، برای 7000 معلم در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع نمود.
 
در ترتیب و تنظیم لست معلمین و همچنان روند توزیع این کمک ها مقام ولایت بلخ، ریاست معارف و کمیسیون تنظیم امور توزیع ولایت بلخ همکاری نمودند که بشیرنوید گروپ بابت این همکاری ایشان نیز ابراز قدردانی نموده است.
بشیرنوید گروپ برای آنعده از اساتید مدارس و مکاتب که قبلا کارت دریافت نموده اند در روزهای بعدی مطابق لستی که به نشر میرسد نیز مواد خوراکی توزیع می نماید.