سروی وضعیت کاروبار - 1399

یافته‌های عمده سروی وضعیت کاروبار

  • فراگیری ویروس کووید-۱۹ سبب گردیده است، سطح اطمینان حاضر فعالان کاروبار در افغانستان از وضعیت فعالیت های شان نسبت به دوره های مشابه گذشته افت کند و این در حالی است که انتظارات آن ها (بهبود فعالیت های کاروبار) در شش ماه آینده بهبود یافته است؛
  • از اثر تاثیرات ویروس کرونا فرمایشات و فروشات فعالان کاروبار در کشور به گونهَ قابل ملاحظه یی افت کرده است چنانچه ارقام نشان میدهد این میزان در ولایت بلخ به بالاترین حد نسبت به دوره های گذشته (۸۹.۵۶-) و در ولایت هرات به پایین ترین حد (۸۴.۳۵-) میرسد که بصورت مجموعی بطور جدی وضعیت نگران کننده را نسبت به تمام دوره های گذشته نشان میدهد؛
  • ارقام نشان دهنده تاثیرات منفی ویروس کووید-۱۹ بالای سطوح مختلف کاروبار به گونه مختلف می باشد، چنانچه شدت تاثیرات این ویروس روی تشبثات کوچک و متوسط (۶۹-) و تشبثات بزرگ (۷۷-) می باشد و این در حالی است که در دوره مشابه گذشته این ارقام به ترتیب (۱۸-) و (۵.۷-) بوده است .
  • از آنجای که نرخ بیکاری در افغانستان رو به صعود بوده و بعنوان یکی از شاخصه های کلیدی محسوب میگردد بناً تحقیق حاضر نشان میدهد که در ربع دوم سال ۲۰۲۰ ویروس کووید-۱۹ سبب گردیده است تا کاهش قابل ملاحظه یی در سطح استخدام بوجود آید چنانچه بیشتر کاهش استخدام را سکتور ساختمان (۸۰.۹۵-) و کمترین کاهش استخدام را تجارت (۶۰-) داشته است، اما بیشترین انتظارات استخدام را پس از کرونا سکتور از نظر سکتوری زراعت (۵.۹) و بدترین چشم انداز استخدام را پس از ویروس کرونا سکتور ساختمان (۸.۶ -) داشته است.

دریافت فایل