پالیسی ملی تجارت افغانستان توسط کابینه تصویب گردید

(کابل-جینیوا) تصویب پالیسی ملی تجارت در جلسه مورخ 9 اکتبور کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی یک دستاورد عمده در راستای تلاش های افغانستان برای تسریح رشد اقصتادی و ایجاد فرصت های شغلی از طریق مستفید شدن از مزایای دسترسی به بازارهای جهانی است.پالیسی ملی تجارت یک برنامه پنج ساله را  جهت زدودن چالش های که سد راه تاجران افغان در عرقصه بهره بردن از زنجیره های ارزشی جهانی موجود است، طرح و تطبیق می نمائید.

دریافت فایل