شماره ششم - سنبله 1398

در این شماره خواهید خواند:
- اعضای هیئت رهبری جدید اتاق، طی انتخابات شفاف و دموکراتیک انتخاب گردیدند
- اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالسی اتاق در دهمین کنفرانس چین – آسیای جنوبی وجنوب شرقی
- عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان پس از 15سال خدمت دراین نهاد به کارش پایان داد