اعضای هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مسوولان سکتور قالین در مورد شش فیصد بسته‌ تشویقی، دیدار و گفتگو کردند

محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره‌، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره‌، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره‌ و خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با آقایان محمد عظیم اسلم زاده رئیس اتحادیه قالین افغانستان، قربان علی جمشید زاده رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان قالین کابل و شماری دیگر از بازرگانان این صنعت در مورد بسته‌ی تشویقی شش فیصد که از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای صادرکننده گان قالین به وزارت مالیه پیشنهاد شده بود و قابل اجرا است، بحث و تبادل نظر کردند.
 
در این نشست، آقای مهمند ضمن ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان گفت: بسته‌ی تشویقی شش فیصد که از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای رشد صنعت قالین به وزارت مالیه پیشنهاد شده بود تائید شده و این بسته‌ی تشویقی می تواند تسهیلات خوبی را در عرصه صادرات قالین به بیرون از کشور به وجود آورد. او گفت که هنوز هم برخی از بازرگانان قالین در پاکستان به سر می برند و حکومت باید تلاش کند که زمینه برگشت و ایجاد سهولت های بیشتر را برای آنان فراهم سازد تا این بازرگانان از پاکستان به افغانستان برگردند و فعالیت های شان را در داخل کشور آغاز نمایند.
 
محترم خیرالدین مایل در این نشست، از صنعتکاران قالین خواست که برای سهل سازی و استفاده از بسته‌ی شش فیصد تشویقی کمیسیونی را ایجاد کنند و اتاق در این بخش با آنان همکاری می کند تا در زمینه‌ی بدست آوردن بسته‌ی تشویقی که برای صادر کنندگان قالین از سوی وزارت مالیه در نظر گرفته شده است، مشکلات وجود نداشته باشد. وی افزود که اتاق به زودی در مورد چالش های خدمات بانکی سکتورقالین نیز با بانک مرکزی صحبت می کند تا این مشکل نیز از سر راه آنان برداشته شود.
 
محترم سلطان محمد صافی، با ابراز امیداوری از تسهیلاتی که این بسته تشویقی برای تولید کنندگان قالین ایجاد خواهد کرد، تاکید داشت که برای سهولت های بیشتر در سکتور قالین تلاش شود و اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور برای رشد صنعت قالین با صنعت کاران این بخش نیز همکاری نزدیک می کند.
 
آقای الکوزی نیز گفت که حکومت باید برای رشد صنعت قالین گام های جدی تری را بردارد و مالیه شان را معاف کند، زیرا این صنعت می تواند برای شهروندان کشور اشتغال زایی کند. او افزود که نبود خدمات پولی نیز یکی دیگر از چالش های صنعت کاران قالین در هنگام صادرات شان به بیرون از کشور دانسته می شود و رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تلاش می کند این موضوع را با مسوولان بانک مرکزی در میان گذشته و به زودی به آن رسیدگی شود تا دیگر صنعت کاران قالین در این بخش شکایت نداشته باشند.
 
آقای اسلم زاده رئیس اتحادیه قالین، کشور با ابراز نگرانی از چالش های فرا راه سکتور قالین گفت: طرزالعملی که از سوی وزارت مالیه در همکاری با برخی از نهاد های دیگر برای تشویق سرمایه گذاران قالین ساخته شده است کارایی خوب ندارد و باید این طرزالعمل از غنامندی بیشتر بر خوردار باشد. وی گفت که صنعت کاران قالین هم اکنون 75 فیصد صادرات شان را از راه پاکستان انجام میدهند که بیشترین سود آن را پاکستان به جیب می زند.
 
تاجران و تولیدکنندگان صنعت قالین نیز باور دارند که با ایجاد سهولت های بیشتر برای رشد سکتور قالین در کشور از سوی حکومت، صنعت کاران قالین سرمایه گذاری های بیشتر را در عرصه صنعت قالین در افغانستان انجام خواهند داد.