اولین جلسه مشاورین ارشد هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد

اولین جلسه مشاورین ارشد هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تحت رهبری محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و اشتراک محترم شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، معاون مالی و اداری هیات عامل و اعضای محترم مشاورین ارشد در دفتر مرکزی اتاق برگزار شد.
 
در آغاز، محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به مشاورین محترم ارشد هیات مدیره در اولین جلسه، تدویر جلسه مذکور را در جهت حل مشکلات سکتور خصوصی مهم خوانده و به ادامه جلسات آن تأکید ورزید.
 
سپس پنج موضوع عمده شامل آجندأ ( 1- مشکل اعتصاب اتحادیه خدمات دوایی افغانستان و خواست های آنان 2- موضوع واردات تیل و ستندرد سازی ترانسپورت کشور 3- ختم قرار داد اپتا و تجدید نظر پیرامون مواد این قرار داد 4- مشکلات تاجران در قسمت دریافت ویزه چین و ترکیه 5- مشکل شرکت های هوایی و عدم پرداخت پول سبسایدی از سوی حکومت) توسط آقای مهمند به بحث گرفته شد و اشتراک کنندگان پیرامون موضوعات مطرح شده نظریات و پیشنهادات شان را ارائه داشتند.
 
در قسمت مشکلات اتحادیه خدمات دوایی به ویژه طرح وزارت صحت عامه که مورد بحث قرار گرفت، محترم شیرین آغا سخی ساختن مقرره وزارت صحت عامه را بدون مشورت نماینده سکتور خصوصی و اتحادیه خدمات دوایی ناقص خوانده و تاکید بر آن داشت این وزارت لست ادویه های مجاز و غیر مجاز را ترتیب نموده و از انحصاری ساختن واردات ادویه توسط چند شرکت محدود جلوگیری نماید.
 
آقای مهمند، از رئیس اتحادیه خدمات دوایی خواست تا پیشنهادات خود را کتباً به اتاق بسپارد که اتاق آنرا با وزارت صحت عامه در میان گذاشته و راه حل مناسب جستجو گردد.
 
در رابطه به سکتور ترانسپورت و معیاری سازی شرکت های ترانسپورتی کشور با استندرد های منطقه یی، در قسمت تطبیق سیستم تیر و چالش های موجود نیز بحث شد و اشتراک کنندگان نظریات خود را در زمینه ابراز داشتند.
 
موضوع قرار داد اپتا و ختم معیاد این قرار داد از سوی محترم خانجان الکوزی تشریح گردیده و در ضمن گفت که قبلاً شرایط این قرارداد بیشتر یک جانبه و به نفع پاکستان و ضرر افغانستان بود و ما تلاش کردیم که در همکاری با وزارت صنعت و تجارت نظریات سکتور خصوصی را درج این قرارداد سازیم که هر چه زودتر و پیش از ختم معیاد تمدید، قرارداد اپتا از سوی دو کشور به امضاء برسد.
 
همچنان روی موضوع چهارم که مشکلات دریافت ویزه چین و ترکیه برای تاجران افغان بود که پس از بحث، از سوی اعضای جلسه خواسته شد تا این مشکل در هماهنگی با وزارت های ذیربط و سفارت های چین و ترکیه هر چه زودتر رفع گردد.
 
آخرین موضوع مربوط به مشکلات دهلیز های هوایی و عدم پرداخت به موقع پول سبسایدی کرایه اموال تجارتی از سوی دولت به شرکت های هوایی بود. نماینده شرکت های هوایی یادآور شد با آنکه در اثر تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری طی پنج ماه گذشته 40 فیصد کرایه از سوی دولت پرداخته شده است ولی باید 40 فیصد متباقی نیز هرچه زودتر پرداخت شود.
 
آقایان مهمند و الکوزی گفتند که دولت متعهد است تا پول سبسایدی کرایه های اموال تجارتی از طریق دهلیز هوایی را به شرکت های هوایی بپردازد. ایشان از وزارت محترم مالیه خواستند تا قبل از فراه رسیدن فصل صادرات میوه تازه 40 فیصد متباقی را نیز پرداخت نماید تا صادرات ما از راه دهلیز هوایی به مشکل مواجه نگردد.