حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری از خواست های اتحادیه خدمات دوایی افغانستان

اعتصاب کاری اتحادیه سراسری خدمات دوایی افغانستان و شرکت های وارد کننده ادویه که از یک هفته بدینسو به خاطر لغو طرح انحصاری کردن خدمات دوایی در کشور ادامه دارد، امروز بار دیگر به تحقق خواست های شان و لغو طرح انحصاری کردن خدمات دوایی از سوی حکومت، تاکید ورزیدند.
 
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره و محترم شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در گردهمایی اتحادیه سراسری خدمات دوایی و تجهیزات طبی که در هوتل پروان برگزار شده بود، اشتراک نموده و حمایت اتاق را از خواست های مشروع آنان اعلام داشتند.
 
آقای مهمند، در سخنرانی خود ضمن رد انحصاری کردن واردات ادویه از سوی چند شرکت محدود، گفت: دولت قبل از عملی کردن طرح خود در زمینه واردات ادویه، باید این طرح را با سکتور خصوصی به ویژه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان منحیث نماینده واقعی سکتور خصوصی کشور، اتحادیه خدمات دوایی و شرکت های واردکننده ادویه شریک می ساخت، نه اینکه بخواهد به شکل یک جانبه آنرا مورد اجرا قرار دهد.
 
آقای مهمند افزود: عرضه خدمات دوایی و دواخانه ها بخش بزرگی از سکتور خصوصی را تشکیل می دهند که بیشتر از 250 هزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم در آن مصروف کار می باشند که دولت باید به خواست های قانونی آنها توجه نموده و به نظریات و پیشنهادات آنان رسیدگی کند.
 
محترم شیرین آغا سخی، از خواست های اتحادیه خدامات دوایی افغانستان و شرکت های وارد کننده ادویه وحمایت خویش را ابراز داشته و هر نوع همکاری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان را در جهت تحقق خواست برحق و رفع مشکلات شان وعده سپرد.
 
قابل یادآوریست که اتحادیه خدمات دوایی و تجهیزات طبی افغانستان که تامین کننده نیازهای مردم کشور در بخش ادویه و تجهیزات طبی می باشد در دشوارترین حالات به خصوص در شرایط سخت کرونایی نه تنها به تأمین نیازمندی های مردم در بخش عرضه ادویه خدمات ارزنده ی انجام داده بلکه با کمک بیش از یک میلیون دالر تجهیزات طبی به وزارت صحت عامه و شفاخانه های کشور سهم اخلاقی خویش را نیز ادا نموده است.