اتاق تجارت و صنایع زنان از همکاری خوب رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تقدیر نمود

محترم توکل احمد یار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در نشستی که با هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان داشت، در مورد مشکلات فرا راه فعالیت های تجاری زنان و همکاری های مشترک میان دو اتاق بحث و تبادل نظر نمودند.
 
محترم توکل احمد یار، در مورد چالشها و موانع موجود فرا راه فعالیت های تجاری و اقتصادی زنان کشور و همچنان رابطه خوب و همکاری همیشگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اتاق تجارت و صنایع زنان یادآور شده و به تداوم همکاری همه جانبه از سوی هیات رهبری فعلی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در راستای رشد فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری زنان کشور نیز اطمینان داد.
 
محترمه افسانه رحیمی رییس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، از همکاری خوب و همیشگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ویژه حمایت هیات رهبری فعلی اتاق ابراز امتنان و سپاسگزاری نموده و با اهدای تندیس خدیجة الکبرا به محترم توکل احمد یار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از خدمات و همکاری خوب ایشان با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، تقدیر نمود.