سمینار «شناسایی و تطبیق قرار های حکمیت تجارتی در نظام حقوقی افغانستان» در اتاق برگزار شد

مرکز حل منازعات تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سمیناری را زیر عنوان «شناسایی و تطبیق قرار های حکمیت ‏تجارتی در نظام حقوقی افغانستان» با اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی و سرپرست ریاست هیات عامل اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سرپرست مرکز حل منازعات، شماری از حکم ها، قضات، حقوق دانان و اعضای سکتور ‏خصوصی در تالار کنفرانس های اتاق برگزار کرد‎.
 
محترم شفیق الله عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این سمینار، از تلاش های پیگیر و مصمم اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری افغانستان در جهت ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در کشور به هدف رسیدگی و حل وفصل قضای تجارتی و رفع مشکلات ‏سکتور خصوصی یادآور شده افزود: بحث رسیدگی به منازعات تجارتی به عنوان یکی از معضلات کلان سکتور خصوصی در محاکم ‏کشور مطرح بوده که اتاق با درک اهمیت این وضعیت، مرکز حل منازعات تجارتی را به عنوان یک نهاد مستقل در چهارچوب قانون ‏تنظیم امور اتاق ها و اساسنامه اتاق در سال 1394 تأسیس کرد‎.
 
آقای عطایی، به دست آورد های شش ساله این مرکز در ارائه خدمات حکمیت تجارتی به سکتور خصوصی کشور اشاره نموده و ‏تدوین طرزالعمل و مقررات حکمیت با درنظرداشت تجارب بین المللی؛ تلاش در شناسایی قرار حکمیت مرکز حل منازعات در نظام ‏حقوقی افغانستان، تدویر سمیناری علمی و برنامه های آگاهی دهی از سوی این مرکز را در همین راستا عنوان کرد‎.‎
 
محترم داکتر عبدالواحد افضلی، حکم تحارتی و رئیس دانشکده دانشگاه ابن سینا، در رابطه به نظام های حقوقی و تحولات آن در طی ‏سالیان گذشته یادآور شد که ایجاد نظام حل منازعات را نتیجه همین تحولات خواند که می تواند سهولت های زیادی را در حل و فصل ‏منازعات تجارتی ببار آورد‎.
 
محترم مهدوی خرد سرپرست مرکز حل منازعات تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در رابطه به فعالیت های این ‏مرکز و ارائه خدمات آن از جمله: حکمیت؛ میانجیگری، تصفیه حساب و اهل خبره معلومات ارائه کرد.
 
سپس موضوعات شامل آجندای این سمینار مانند: صلاحیت حکمیت در پرتو قانون اساسی افغانستان، مداخله محاکم در فرایند شناسایی ‏قرار حکمیت و تطبیق قرار حکمیت در نظام حقوقی افغانستان، طی پریزنتیشن های معلوماتی از سوی متخصصان بخش های مربوطه ‏تشریح گردید‎.