امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (‏USAID‏)

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (‏USAID‏) در ارتباط به استراتیژی و پلاتفرم ‏ارتباطات اتاق در مورد ویروس کرونا (‏COVID- 19‎‏)‏‎ ‎‏ در یک نشست ویدیویی تفاهمنامه همکاری را امضاء نمودند.‏
 
به اساس این تفاهمنامه، اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همکاری دو جانبه در ‏راستای ارتقای ظرفیت اتاق خواهند داشت تا اتاق بتواند به اعضای خویش و مردم افغانستان در مورد شیوع ویروس کرونا و ‏تجارت مصؤن معلومات به موقع ارائه نماید.‏
 
همچنان همکاری های تخنیکی را در قالب حمایت مشورتی به اتاق در راستای انکشاف و تطبیق استراتیژی ‏معلومات و ارتباطات روی سیستم های مطبوعاتی اتاق در مورد ویروس کرونا و شناسایی تجارب و منابع معلوماتی ‏مربوط به ویروس کرونا ارائه خواهد نمود.‏
 
این تفاهمنامه توسط محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و خانم تینادولی جانس ‏رئیس ماموریت اداره انکشافی ایالات متحده امریکا (‏USAID‏) از طریق ویدیوکنفرانس به امضاء رسید.‏