کلیپ جریان کنفرانس مطبوعاتی محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در پیوند به آتش سوزی منطقه قلعه مرادبیک کابل