پیام محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به مناسبت اول می، روز جهانی کارگر!