معرفی معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان