بازگشایی راه های مواصلاتی بنادر آقینه و حیرتان در نتیجۀ تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران کشور