اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواهان جبران خسارات آتش سوزی گمرک اسلام قلعه شدند