واکنش اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پیوند به آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات!