برگزاری کنفرانس آنلاین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با معین سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبیکستان