مراسم افتتاحیه کمیته نفت و گاز اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان