حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از لیگ برتر فوتبال