افتتاح سیستم عملیاتی الکترونیکی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان