نشست مشترک اتاق افغان - ایران، توسط اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در کابل برگزارشد