استقبال از فیصله اخیر وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان، درمورد پرداخت پول های باقیمانده سکتور خصوص