اشتراک ریس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ۳۹ مین جلسه مشترک شورای عالی کشور های اسلامی