کنفرانس مطبوعاتی دهلیز واخان یکی از راه های بدیل تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه