کنفرانس شناسایی چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری ولایات زون جنوب شرق