کنفرانس تواصل تجارتی با اشتراک وسیع تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار شد