استقبال اتاق تجارت و سرمایه گذاری و سکتور خصوصی کشور در مورد تخفیف مالیات از سوی مقام رهبری ا ا ا !