نشست تعارفی هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نماینده ویژه و سفیر ایران در افغانستان