سخنرانی محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در کنفرانس «معافیت از جرایم مالیاتی، حمایت صنعت و تجارت»