کلیپ کوتاه از مراسم آغاز صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین، بعد از یک وقفه