کنفرانس مطبوعاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دررابطه به فیصله اخیر حکومت ایالات متحده امریکا