کلیپ کوتاه از برگزاری چهاردهمین جلسه‌، سومین دور هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان