کلپ کوتاه از تفاهم جدید با شرکت هوایی کام ایر در زمینه انتقال جلغوزه به کشور چین