مشکلات تاجران سیب و اتحادیه باغداران میدان وردک که با رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری مطرح نمودند