کلیپ کوتاه از آغاز مجدد پروازهای عادی و تجارتی شرکت هوایی کام ایر به کشورهای خارجی