کیلپ کوتاه از سیمینار دو روزه آموزشی برای آمرین اجرائیوی و کارمندان هیات عامل اتاق های و لایتی/ ولسوالی اتاق تجارت و سرمایه گذاری